721T2771.jpg

random image default10

Museum Het Valkhof heeft maandag 9 april de Nijmeegse politiek een plan voor de toekomst toegestuurd. In het plan beschrijft het museum hoe het de ambities voor de komende vier jaar wil realiseren. Het bedrijfsplan is de zakelijke onderbouwing van het inhoudelijk visiedocument ‘Opmaat naar een duurzame toekomst’, dat een half jaar geleden al aan de subsidiegevers werd aangeboden. Met de uitvoering van de plannen voorzien bestuur en raad van toezicht weer een zonnige toekomst voor het museum, dat moeilijke jaren achter de rug heeft. “Om een goede basis te leggen voor een gezonde duurzame toekomst en voor een positief meerjarig perspectief moeten nu dringend enkele structurele problemen worden opgelost”, aldus bestuur en raad van toezicht.

Het museum kan niet alle problemen op eigen financiële kracht oplossen en moet daarom een beroep doen op de subsidiegevers. Er is een eenmalige investering nodig van 6,7 miljoen euro, waaraan het museum zelf één miljoen kan bijdragen, en een structurele verhoging van de exploitatiesubsidie waarover het bestuur graag in overleg gaat met gemeente en provincie. Waarbij bestuur en raad van toezicht de aantekening maken dat als er nu niet wordt geïnvesteerd, het museum op termijn onvermijdelijk zal moeten sluiten, omdat de erkenning van het Museumregister Nederland in gevaar komt.

Voor het gesprek met de Nijmeegse politiek biedt het museum vier scenario’s aan. Het meest verstrekkende scenario, dat de grootste investering vraagt, heet De Duurzame Toekomst. Het tweede scenario is De Weg Omhoog, het scenario dat de minste investering vraagt De Inhaalslag. Ook is er een nul-scenario: geen investeringen in de huisvesting betekent op termijn sluiting. Het perspectief zit in de eerste drie scenario’s met elk een verschillend ambitieniveau.

Hoe wil het museum de toekomst in?

  • Op de eerste plaats en zeer urgent is het wegwerken van achterstallig onderhoud bij de huisvesting. Vooral wat betreft de klimaatinstallatie en de beveiliging.
  • De organisatie moet worden versterkt om het museale aanbod en de ontvangst van het publiek naar een hoger plan te tillen.
  • De exposities moeten spannender en creatiever worden om tegemoet te komen aan de steeds hogere eisen die het publiek stelt.

Aan de totstandkoming van het beleidsplan gaat een reeks van jaren vooraf met financiële problemen en dalende bezoekerscijfers. Het jaar 2017 is weliswaar afgesloten met een positief resultaat en met meer bezoekers dan in de begroting voorzien, maar dat was alleen mogelijk omdat er terughoudend is geïnvesteerd in het programma en er ook geen structurele problemen zijn aangepakt. Er is het afgelopen jaar een nieuwe raad van toezicht aangetreden en op 1 maart is Hedwig Saam begonnen als nieuwe directeur-bestuurder. Dit najaar komt er een bijzondere tentoonstelling ‘Ik, Maria van
Gelre’, die naar verwachting veel bezoekers naar het museum zal brengen. Deze kostbare expositie krijgt ruime steun van sponsoren.