_X6G4355.jpg

random image default10

Het beleid van Museum Het Valkhof is erop gericht de collecties voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken en onderzoek van de collecties mogelijk te maken. Een bruikleen kan worden aangevraagd voor bepaalde tijd in het geval van een tentoonstelling, voor onderzoek of voor educatieve doeleinden. Het museum neemt alleen tijdig ingediende, schriftelijke bruikleenverzoeken in behandeling, waarin de bruikleennemer informatie verschaft over zichzelf en over het doel van het bruikleen. Bruiklenen worden alleen verstrekt aan instellingen, niet aan particulieren. In de bruikleenovereenkomst worden de voorwaarden van het bruikleen vastgelegd, die aansluiten bij wat in de museumwereld gebruikelijk is. Deze voorwaarden betreffen garanties voor de veiligheid en het behoud van de objecten, afspraken over het gebruik ervan tijdens de bruikleenperiode en afspraken over transport en verzekering.

Bruikleenaanvragen worden zo veel mogelijk gehonoreerd, mits de conditie van het object dit toelaat en de bruikleennemer aan de gangbare museale eisen voldoet.
Kosten voor transport, verzekering, conservering en/of restauratie, transportkisten en koerierbegeleiding worden gedragen door de bruikleennemer. Het opmaken van conditierapporten en de administratieve verwerking van aangevraagde bruiklenen kunnen in rekening worden gebracht.

Bruikleenverzoeken kunt u richten aan de directeur van Museum Het Valkhof.