721T2771.jpg

random image default10

Naam van de instelling: Stichting Museum Het Valkhof - Kam

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer: 804803523

Postadres: Postbus 1474, 6501 BL Nijmegen
Bezoekadres: 
Kelfkensbos59, 6511 TB Nijmegen

een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI 
Het doel staat omschreven in artikel 2 van de statuten. 

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Het beleidsplan vindt u hier

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur. Hij adviseert en geeft onafhankelijk een oordeel met betrekking tot een aantal zaken:
1. de missie en de visie van de stichting;
2. de rol en het functioneren van de directie;
3. de financiële prestaties, de financiële positie van de stichting;
4. de uitvoering van de exploitatie, de inrichting van jaar- en meerjarenbegroting en dekkingsplannen;
5. de museale kwaliteit en culturele waarde van de organisatie;
6. de kwaliteit van de organisatie bezien vanuit goed werkgeverschap;
7. de relatie van het bestuur tot de belangrijkste stakeholders;
8. de verplichting van het museum om toe te zien op alle toevertrouwde voorwerpen.

Dit betekent dat de volgende deskundigheid en achtergrond van de individuele leden wordt gevraagd:
1. Aantoonbare affiniteit met de culturele sector;
2. Inzicht in het besturen van culturele ondernemingen en de relaties met interne en externe stakeholders;
3. Het vermogen om vakinhoudelijke kennis en visie effectief over te dragen aan andere toezichthouders en de directeur-bestuurder;
4. Een onafhankelijke oordeelsvermogen en de vaardigheid om lastige vragen te stellen;
5. Een actieve rol in het maatschappelijk leven en beschikkend over maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid;
6. Een heldere visie op governance die bijdraagt aan de dialoog hierover; reflectie op eigen zijn/haar handelen als Raad van Toezicht lid en op het functioneren van collega-toezichthouders;
7. Teamspeler met verbindend vermogen vanuit authenticiteit; consistent in zijn/haar gedachten/ opvattingen/gevoelens en zijn gedrag
8. Kennis van en ervaring met lokale en regionale samenwerkingspartners en relevante netwerken; inzicht in het samenspel met de lokale overheid en de politiek bestuurlijke context waarin het museum zich bevindt.

Namen en functies van de bestuurders 
Ing. Adelheid Ponsioen, voorzitter
Gert Prick, algemeen lid
Mr Wilbert Gitmans, algemeen lid
Drs. Roland J.X. Wanders, algemeen lid
Jan Westerhof, algemeen lid

Bezoldiging Raad van Toezicht 
De leden van de raad van Toezicht ontvangen een bezoldiging van 2000 euro per jaar voor de voorzitter en 1500 euro per jaar voor de leden.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie jaarverslag 

Financiële verantwoording
Zie financieel jaarverslag

Museum Het Valkhof