721T2699.jpg

random image default10

Museum Het Valkhof is in 1998 ontstaan uit de fusie van het Nijmeegse Museum ‘Commanderie van Sint-Jan’ en Provinciaal Museum G.M. Kam. De collectie bestaat uit archeologische kunst- en gebruiksvoorwerpen uit de Oudheid, Romeinse tijd en Middeleeuwen, en oude en moderne kunst.
Het Valkhof is breed en heeft een zeer gevarieerd tentoonstellingsaanbod, met zowel stukken over de Romeinse en Nijmeegse geschiedenis en archeologie, als moderne en hedendaagse kunst en Pop Art-werken. Naast een op de regio gericht expositiebeleid werden met tentoonstellingen op (boven) nationaal niveau grote successen geboekt. Zo trok een tentoonstelling over Herculaneum in 2006 ruim 120.000 bezoekers. Door de breedte heeft de collectie van Het Valkhof echter ook een onduidelijk profiel en weinig herkenbare signatuur. Dit heeft de laatste jaren geleid tot teruglopende bezoekersaantallen en tegenvallende resultaten. Daarnaast heeft vanaf 2012 het focus vooral gelegen op (her)inrichting en verbouwing en minder op financiële haalbaarheid en draagvlak voor die plannen. Zo ontstond een negatieve spiraal. Naar aanleiding van recente (financiële) problemen zijn begin 2017 een interim directeur en een nieuwe Raad van Toezicht aangesteld. Een onafhankelijke onderzoekscommissie van Cultuur + Ondernemen heeft onderzoek gedaan naar de governance en er is door bureau Berenschot een rapport opgesteld over de situatie in het museum. Naast een analyse bevat dit rapport een aantal aanbevelingen, die meegenomen zijn bij het opstellen van toekomstplannen en de nieuwe beleidsvisie. Het ontwikkelen van een duidelijke eigen signatuur, bewaking van de kosten, aandacht voor medewerkers c.q. de interne organisatie en externe samenwerkingen zijn centrale elementen voor het toekomstige beleid. 

Museum Het Valkhof is op zoek naar:

 
 

2 leden voor de Raad van Toezicht

 

 

De organisatie

Het museum is een compacte organisatie met circa 32 medewerkers onder meer werkzaam op de afdelingen Collectie & Presentatie, Archeologie (museum Kam), educatie, HR en Marketing en communicatie. Daarnaast werken er diverse zzp’ers en een kleine honderd vrijwilligers.

De begroting van het museum bedraagt ruim € 4 miljoen per jaar. De belangrijkste subsidienten van het museum zijn de Gemeente Nijmegen (€ 2,1 miljoen) en de Provincie Gelderland (€ 1,4 miljoen). Ruim € 0,5 miljoen komt uit eigen inkomsten.

De afgelopen tijd heeft het museum het financieel moeilijk gehad en verliezen geleden. Inmiddels is herstel ingezet en ziet het financiële plaatje er minder somber uit.

Het museum is onderdeel van de C6, een cultureel netwerk en samenwerkingsverband van de zes grootste culturele instellingen in de stad. De lokale verankering en een rol in de stedelijke samenleving zijn eveneens belangrijke aspecten van het museale beleid voor de toekomst.

 

Raad van Toezicht

Museum Het Valkhof heeft op bestuurlijk niveau roerige tijden achter de rug. Eind 2016 is de directeur-bestuurder vervangen door een interim-bestuurder. In mei 2017 heeft de voltallige Raad van Toezicht zijn functie neergelegd en is opgevolgd door een nieuwe driehoofdige Raad van Toezicht, die zich vooral ging richten op het herstel van vertrouwen en het realiseren van  nieuw perspectief. Inmiddels is het strategisch plan ‘Opmaat naar een duurzame toekomst’ voltooid en vindt de werving van een nieuwe directeur-bestuurder plaats.

De Raad van Toezicht komt in de fase  waarin versterking en uitbreiding wenselijk is. Daarvoor heeft zij kritisch gekeken naar wat er nodig is en een profielschets opgesteld. De Statuten van Stichting Museum Het Valkhof en de door het museum onderschreven Governance Code Cultuur, gelden hierbij als vertrekpunt. Daarnaast is gebruik gemaakt van de aanbevelingen die opgenomen zijn in het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie en zijn de adviezen van belangrijke stakeholders, waaronder de Gemeente Nijmegen meegenomen. 


Profiel Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht zal gaan bestaan uit vijf leden en zal in samenstelling een multidisciplinair en divers team gaan vormen. Naast vakkennis, ervaring, netwerk en betrokkenheid bij het museum zijn competenties als een proactieve kritische houding, maatschappelijke sensitiviteit en zelfreflectie essentieel voor het adequaat uitoefenen van goed toezicht.

Deze vooral persoonsgebonden kwaliteiten worden vertaald in de volgende eisen die aan ieder lid van de Raad van Toezicht gesteld worden: 

 • Heeft affiniteit met de culturele sector;
 • Heeft inzicht in het besturen van culturele ondernemingen en de relaties met interne en externe stakeholders;
 • Is in staat om vakinhoudelijke kennis en visie effectief over te dragen aan andere toezichthouders en de directeur-bestuurder;
 • Beschikt over onafhankelijke oordeelsvermogen en is vaardig om lastige vragen te stellen;
 • Vervult een actieve rol in het maatschappelijk leven en beschikt over maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid;
 • Heeft een heldere visie op governance en draagt bij aan de dialoog hierover; reflecteert op zijn/haar eigen handelen als toezichthouder en op het functioneren van collega-toezichthouders;
 • Acteert als teamspeler en is verbindend vanuit authenticiteit; is consistent in zijn/haar gedachten, opvattingen en gevoelens en zijn/haar gedrag;
 • Is flexibel ten aanzien van noodzakelijke extra overleggen.

Om tot integrale, zorgvuldig afgewogen besluitvorming te komen en om de rol van sparringpartner binnen de Raad van Toezicht en voor de directeur-bestuurder goed te vervullen is het belangrijk dat iedere toezichthouder ervaring en expertise heeft op tenminste een aantal van de volgende terreinen:

 • Museale kennis en ervaring; inzicht in hoe een museum in elkaar steekt en werkt, inhoudelijke kennis van de collectie(s) en tentoonstellingen, en inzicht  in het acteren in het culturele krachtenveld op regionaal en landelijk niveau;
 • Financieel- bedrijfseconomische kennis en ervaring in de gesubsidieerde sector; in staat om achter de cijfers te kijken, businesscases te beoordelen, risico’s te signaleren en de beheersing ervan te monitoren
 • Ondernemen en besturen in de culturele sector; inzicht in en ervaring met strategische positionering,  innovatie en realisatie van doelen;
 • Bouwkundige kennis en ervaring met bouw- en renovatieprojecten; meedenken in optimale afweging van eigendomsvormen, financiering en risico’s alsmede duurzame bruikbaarheid van vastgoed;
 • Kennis van en ervaring met lokale en regionale samenwerkingspartners en relevante netwerken; inzicht in het samenspel met de lokale overheid en de politiek bestuurlijke context waarin het museum zich bevindt.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht en de werving van nieuwe leden zal steeds opnieuw gekeken worden naar de verhouding man/vrouw, culturele achtergrond en regionale binding.

De Raad van Toezicht kent naast een renumeratiecommissie geen aparte commissies; alle aspecten worden integraal door de voltallige Raad van Toezicht behandeld.

De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld 5 a 6 keer per jaar en komt indien de situatie dat vraagt vaker bijeen. Daarnaast is er ook overleg met de interne en externe stakeholders.

 

Twee nieuwe leden Raad van Toezicht

Ter versterking en uitbreiding van de Raad van Toezicht wordt gezocht naar twee nieuwe toezichthouders, die voldoen aan bovenbeschreven eisen en die meer in het bijzonder  expertise inbrengen op de volgende terreinen:

 • Financieel- bedrijfseconomische kennis en ervaring in de gesubsidieerde sector; in staat om achter de cijfers te kijken, businesscases te beoordelen, risico’s te signaleren en de beheersing ervan te monitoren;
 • Ondernemen en besturen in de culturele sector; inzicht in en ervaring met strategische positionering,  innovatie en realisatie van doelen;
 • Bouwkundige kennis en ervaring met bouw- en renovatieprojecten; meedenken in optimale afweging van eigendomsvormen, financiering en risico’s alsmede duurzame bruikbaarheid van vastgoed.

Honorering

Leidraad voor de honorering is de Governance Code Cultuur en de voorschriften die gelden bij de ANBI status van het museum.

Procedure

De werving en selectie wordt door het museum uitgevoerd, met ondersteuning van Dorothé Lamers, Advies en begeleiding in Governance. Relevante kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste gesprek met de selectiecommissie op 31 oktober 2017. Verdiepende gesprekken met geschikte kandidaten vinden op 1 november 2017 plaats.

Geïnteresseerd? m/v

Stuur uw motivatie en cv voor 21 oktober 2017 naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ter attentie van mevrouw A. van Nassau, HR adviseur. Voor meer informatie kunt u bellen met Dorothé Lamers tel. 06-513 428 16.

In april 2017 verhuisde de Archeohotspot van het Gelders Archeologisch Centrum naar Museum Het Valkhof. De ArcheoHotspot wil het maatschappelijk draagvlak voor archeologie in de Nederlandse samenleving verbreden en versterken op een eenvoudige en hedendaagse manier. ArcheoHotspots leggen verbindingen tussen archeologisch onderzoek, het uitwerkingsproces en de resultaten. Ze maken archeologie voor iedereen aanraakbaar en toegankelijk. ArcheoHotspots zijn verrassende ontmoetingsplaatsen waar vrijwilligers en professionals, liefhebbers en experts, jong en oud elkaar kunnen treffen. Op de locatie zijn professionele archeologen en vrijwilligers werkzaam. Het publiek kan hen aan het werk zien en met hen in gesprek gaan. De ArcheoHotspot Nijmegen is gerealiseerd in samenwerking met de Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen, AWN afdeling 16 en de Radboud Universiteit. Met deze verhuizing naar Museum Het Valkhof lukt het de ArcheoHotspot van dinsdag t/m zondag te openen van 11.00-17.00 uur.

In verband met de uitbreiding van de ArcheoHotspot Nijmegen zijn wij op zoek naar:

Vrijwilligers voor de ArcheoHotspot
voor minimaal één dagdeel per week tijdens de openingstijden

Belangrijkste verantwoordelijkheden en taken
· Ontvangen bezoekers en verstrekken informatie over de ArcheoHotspot
· Assisteren bij  het uitwerken van archeologische projecten in de ArcheoHotspot
· Vraagbaak en eerste meldpunt zijn voor bezoekers met vondsten 

Wat vragen wij?
· Enthousiaste en zorgvuldige vrijwilliger
· Nauwgezet bij het hanteren van voorwerpen
· Interesse voor de archeologische collecties
· Beschikbaar een dagdeel per week 
· Publieksgerichte instelling
· Basiskennis van archeologisch vondstmateriaal en wetgeving t.a.v. archeologie strekt tot aanbeveling.

De werkzaamheden binnen de ArcheoHotspot zijn uiteenlopend, afhankelijk van het project dat wordt uitgevoerd. Denk aan het sorteren of hernummeren van vondsten, aardewerkdeterminatie, het plakken en eventueel ook restaureren  van aardewerk of ander vondstmateriaal, het invoeren in database, het digitaliseren van tekeningen, het maken van objectfoto’s, digitaliseren van veldadministratie, etc. Omdat we samen met het publiek werken, is het geven van uitleg en toelichtingen bij archeologisch werk net zo belangrijk als het werk zelf. Bij elk nieuw project wordt een uitgebreide briefing gegeven aan de vrijwilligers.

Wat bieden wij?
· Een inspirerende werkomgeving
· Een vrijwilligerscontract en verzekering
· Korting in de Museumwinkel, het Museumcafé  en op de museumentree 
· Uitnodigingen voor openingen en andere interne museumprogramma’s

Wilt u solliciteren stuur dan een korte brief met curriculum vitae  naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  onder vermelding van vrijwilliger ArcheoHotspot. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolein Nagengast, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.