noord-zijde.jpg

random image default10

Culturele ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling)

Naam instelling
Vereniging Vrienden van Museum Het Valkhof.

Fysiek- en postadres
Kelfkensbos 59, 6511 TB Nijmegen.
Postbus 1474, 6501 BL Nijmegen.

Kamer van Koophandel 40145631
RSINnummer: 8067.13.045

Beschrijving doelstelling
Volgens de statuten is het doel van de vereniging:

A - het bevorderen van de daadwerkelijke belangstelling voor Museum Het Valkhof;
B - het behartigen van de belangen van het museum in overleg met het bestuur/directie van
het museum;
C - de ondersteuning van de activiteiten van het museum;
D - het bevorderen van de instandhouding en uitbreiding van de collectie van het museum;
E - het behartigen van de belangen van oude en moderne kunst, en van archeologie, met
name in Gelderland;
F - fondsenwerving in het kader van het bovenstaande.

Hoofdlijnen beleidsplan
A - Doelstelling het bevorderen van de daadwerkelijke belangstelling.

   1. Dit wordt gerealiseerd door het 4 x per jaar uitgeven van de nieuwsbrief, waarin informatie over zaken, het museum betreffende , verenigingsnieuws en varia wordt vermeld.
   2. Daarnaast worden de leden via separate brieven op de hoogte gebracht van actueel nieuws uit het museum. Het organiseren van één- en meerdaagse excursies (3 tot 4 per jaar). Eenmaal per jaar wordt in de jaarvergadering rekening en verantwoording afgelegd .
   3. Het organiseren van lezingen, al dan niet rond een nieuwe tentoonstelling of de aankoop van een kunstwerk.
   4. Het 1 x per twee jaar uitgeven van de zgn. Museumstukken, waarin door (gast-)conservatoren een stuk uit de museumcollectie wordt besproken, waarbij Romeinse," oude" en moderne kunst alternerend aan de orde komen.
   5. Daarnaast zijn het de leden van onze vereniging , die zorgen voor de bemanning van de museumwinkel.

B - Het behartigen van de belangen van het museum door het museum te promoten.

C - De ondersteuning van de activiteiten van het museum door vooral zorg te dragen voor de vrijwilligers in de museumwinkel. Verder zijn leden steeds bereid hand- en spandiensten te verrichten.

D - Het bevorderen van de instandhouding en uitbreiding van de collectie van het museum. De vereniging koopt kunstwerken aan, met name werk van Nijmeegse zilversmeden. Tevens kan de vereniging een financiële bijdrage doen voor een aankoop die van belang is voor de collectie van het museum. Met de door onze vereniging ter beschikking gestelde middelen worden de kunstwerken in eigendom verworven door de Guyotstichting , die deze in langdurige bruikleen afstaat aan het museum. De Guyotstichting is een dochterstichting van de vereniging, met als doel m.n. het beheren van een verzameling kunstwerken en kunstnijverheidsproducten met betrekking tot de stad Nijmegen en de regio.

E - Het behartigen van de belangen van oude en moderne kunst, en van archeologie, met name in Gelderland, door het organiseren van lezingen, excursies ed.

F - De fondsenwerving vindt plaats door de contributies en een voordelig saldo op excursies. Hierdoor kunnen gelden ter beschikking worden gesteld voor aankopen en promotie.

Functies bestuur
Het bestuur heeft een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Het bestuur komt ( buiten de vakanties) maandelijks bijeen. Eenmaal per jaar wordt er een vergadering belegd met als enig agendapunt het actualiseren van het beleid en de uitvoering daarvan.

Huidige bestuurssamenstelling
Ronald van Bruggen (voorzitter)
Maryan Schrover (secretaris)
Hakky Raijmakers (penningmeester)
Mannick Wolters (portefeuille oude kunst)
Babette Degraeve (portefeuille moderne kunst)
Katja Zee (portefeuille archeologie)
Portefeuille public relations is nog vacant

Beloningsbeleid
Het bestuur heeft recht op vergoeding van de onkosten die voor de uitoefening van het
bestuurslidmaatschap worden gemaakt. Eens per jaar wordt een diner aangeboden aan het bestuur.
Het bestuur krijgt secretariële ondersteuning van twee medewerkers die bij het museum
werkzaam zijn. Deze werkzaamheden bestaan uit o.a.: het bijhouden van de ledenadministratie,
het verzorgen van de administratie bij excursies, het verzorgen van de nieuwsbrief en het
museumstuk, het bijhouden van de financiële administratie, het overleg plegen met medewerkers van het museum en het bijwonen en notuleren van de bestuursvergadering.

Aanvullende informatie

→ De website van de Belastingdienst
→ De lijst van alle culturele ANBI'S
→ De rekenhulp giften van de Belastingdienst
Daar geef je om, de website Ministerie van OCW waarop alles te lezen is over geven aan cultuur
→ De website ANBI waarop alles te lezen is over ANBI's

Financiële steun vereniging Vrienden van Museum Het Valkhof (Stichting Paul Guyot)
De vereniging heeft de status van Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Met deze status is het voor particulieren en bedrijven fiscaal interessant om de vereniging te steunen met een eenmalige of periodieke gift. 

U kunt de gift in vorm van een financiële bijdrage doen of in de vorm van een schenking van één of meerdere kunstwerken. U kunt ook de vereniging benoemen in uw testament (bijvoorbeeld in de vorm van een legaat). De vereniging hoeft geen schenk- of erfbelasting te betalen over de schenking. Mocht u meer informatie willen over het doen van een gift dan kunt u met ons contact opnemen.
Als u onze vereniging wilt steunen dan kunt u op verschillende manieren een gift doen. Een toelichting van de verschillende vormen, eenmalige of periodieke, kunt u lezen door op de vorm naar keuze te klikken. De regeling is onlangs relevant vereenvoudigd en giften zijn thans aftrekbaar zonder notariële akte.

Eenmalige gift
Particulieren
Een eenmalige gift ('gewone' gift) moet aantoonbaar zijn voor de Belastingdienst. Denk aan een afschrift van de bankrekening.
Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum voor alle gewone giften. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60,00. Het meerdere boven het drempelbedrag mag u in aftrek brengen van uw belastbaar inkomen in box 1. U mag niet meer aftrekken dan 10% van uw drempelinkomen.
Momenteel geldt een extra fiscaal voordeel. Uw gift aan een culturele instelling mag met 25% worden verhoogd. Dit betekent dat er een kwart meer mag worden afgetrokken van uw belastbaar inkomen. Bij een gift van bijvoorbeeld € 200,00 kunt u € 250,00 als gift meenemen. Bij een belastingheffing van 42% levert dat netto bijdrage op € 145,00 (hierbij wordt geen rekening gehouden met het drempelbedrag). De Belastingdienst neemt € 105,00 voor haar rekening. U kunt deze aftrek verhogen tot maximaal € 1.250,00 (dus het maximum bedrag bedraagt € 5.000,00 als 'gewone' gift).

Bedrijven
Vanaf 2012 zijn de drempelbedragen voor aftrek van giften van bedrijven aan goede doelen verruimd. Bovendien leveren giften aan culturele ANBI een extra belastingvoordeel op. U kunt voor de vennootschapsbelasting 1,5 keer het bedrag van de gift in aftrek brengen. Bedraagt uw gift bijvoorbeeld € 2.000,00 dan mag er € 3.000,00 aftrekken van de vennootschapsbelasting (met een maximum van € 5.000,00).

Periodieke gift
Een periodieke gift wordt fiscaal anders behandeld dan een eenmalige gift. Er is namelijk geen drempel van toepassing zodat u iedere € in mindering kunt brengen van uw belastbaar inkomen in box 1 en er geldt ook geen plafond.
Momenteel geldt een extra fiscaal voordeel. Uw gift aan een culturele instelling mag met 25% worden verhoogd. Dit betekent dat er een kwart meer mag worden afgetrokken van uw belastbaar inkomen. Bij een gift van bijvoorbeeld € 200,00 kunt u € 250,00 als gift meenemen. Bij een belastingheffing van 42% levert dat netto bijdrage op € 145,00 (hierbij wordt geen rekening gehouden met het drempelbedrag). De Belastingdienst neemt € 105,00 voor haar rekening. U kunt deze aftrek verhogen tot maximaal € 1.250,00 (dus het maximum bedrag bedraagt € 5.000,00 als gift).
Er zijn een aantal voorwaarden om uw gift als een periodieke gift te laten kwalificeren.

  1. U moet de gift vastleggen.
  2. U dient regelmatig (minstens 1 keer per jaar) de gift over te maken naar de ANBI die in de notariële akte of schriftelijke overeenkomst wordt genoemd.
  3. De bedragen moeten steeds (ongeveer) even hoog zijn.
  4. Deze bedragen dienen minimaal 5 jaar achter elkaar overgemaakt te worden naar dezelfde ANBI.
  5. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden of bij het verstrekken van de 5 jaars periode.
  6. De ANBI levert geen tegenprestatie voor uw gift.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wilt vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de ANBI waaraan u de gift doet. U kunt deze schriftelijk overeenkomst downloaden en deze overeenkomst, na invullen en ondertekenen, aanbieden aan ons.

Museum Het Valkhof